قابل توجه دانشجویان گرامی :
تاریخ شروع و درخواست مهمان اضطرار (درخواست تعیین مرکز آزمون) بـرای رشته های کارشناسی از 23/8/94  لغایت  10/9/94 و برای رشته های کارشناسی ارشد از تاریخ 8/9/94  لغایت  14/9/94 می باشد.
دانشجویان کارشناسی بایستی درخواست و مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 8/9/94 به آموزش مرکز تحویل دهند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر