دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور در نظر دارد در راستای اجرای بند 2-2 ماده 2 آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی ، کیفیت تدریس اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 را از طریق نظرخواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 04/09/94 لغایت 25/09/1394 ارزیابی نماید.
لذا دانشجویان گرامی می توانند در بازه ی زمانی فوق نسبت به ارزشیابی اساتید خود در این نیمسال اقدام نمایند. بدیهی است نتایج ارزشیابی محرمانه بوده و تنها برای دفتر نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی قابل مشاهده می باشد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر