آموزشی
 
دانشجویانی که در نیمسال اول 95-94 فقط دو درس نظری آنها باقی مانده است ، جهت انجام امور معرفی به استاد از تاریخ یکشنبه 15/6/94 لغایت  چهارشنبه 18/6/94 به مسئول رشته خود مراجعه نمایند.
 
 
امتیاز دهی